Some of My co-authors/Collaborators

 

Taiwan

Ping-Hsien Lin, Kuang-You Cheng,  Young-Nien Sun, Wen-Chieh Lin

 

 

Overseas

Tien-Tsin Wong, Chiew-Lan Tai, Olga Sorkine,  Daniel Cohen-Or, Niloy J. Mitra, Kwan-Liu Ma, Hans-Peter Seidel, Tao Ju, Jackie Assa, Lior Wolf, Hezy Yeshurun, Hongbo Fu, Oscar Kin-Chung Au, Pheng-Ann Heng, Eugene Zhang, Jehee Lee, Chaoli Wang, Han-Wei Shen, Yingge Qu

 

Friends at 3D Industry in USA

 

Miss Yi-Wen Hung

PDI/DreamWorks

xpcats@gmail.com

Alumni at NCKU and Graduated at CMU

 

2010/8/23