CGVSL Lab, NCKU

 

                            

[Faculty]

[Ph.D students]

[M.S students]

[Collaborators]

[Alumni]

 

Faculty

Prof. Tong-Yee Lee (Tony)

 

Group Head

The best way to reach me.

Prof. Chao-Hung Lin (Jendon)


Ph. D. Students

Chung-Ren Yan (Max)

Shao-Wei Yen (WayWay)

Ming-Te Chi (dodowell)

Chih-Yuan Yao (IPPO)

Hung-Kuo Chu (hkchu)

hkchu@csie.ncku.edu.tw

I-Cheng Yeh (Garrett)

Yu-Shuen Wang (Braveheart)

Min-Wen Chao (Vivian)

Chih-Kuo Yeh (Simpson)
M. S. Students

 

Hung-Jen Chien (Aren)

Yao –Yang Tsai(Harpseal)

Chien-hung Lu(Howard)

Chin-Chueng Yi (Alexander)

Liang Chan-Yu (twoshowers)

Yan-Bo Zeng (Onasdy)

Chih-Chieh Chang (jay)

Wei-Hsin Hsu (Ouster)

Zheng-Ru He (Chenur)

Shu-Yun Yu (Arielysy)

Hsin-Chang Chen (Newman)

Shu-Hao Nien ( Hopeblue)


 

Collaborators

 

Prof. Ping-Hsien Lin

National Changhua University

phlin@cc.ncue.edu.tw .

 

 

Prof. Kuang-You Cheng

National Cheng-Kung University

kybcheng@mail.ncku.edu.tw

With

Yao –Yang Tsai (Harpseal)

Physical Animation

Prof. Young-Nien Sun

National Cheng-Kung University

ynsun@mail.ncku.edu.tw

 

 

Prof. Wen-Chieh Lin

National Chiao-Tung University

wclin@cs.nctu.edu.tw

With

Chung-Ren Yan     (Max)

Texture Synthesis

Prof. Tien-Tsin Wong

The Chinese University of Hong Kong

ttwong@acm.org

With

Ming-Te Chi (dodowell)

NPR

(2007/09~2008/01)

Internship at CUHK

Prof.Chiew-Lan

 Tai

Hong Kong University of Science & Technology

taicl@cs.ust.hk

With

(a)            Hung-Kuo Chu   (hkchu)

(b)            Yu-Shuen Wang (Braveheart)

Mesh deformation

(2007-09~2008/01)

Internships at HKUST

Friends at 3D Industry in USA

Miss Yi-Wen Hung

PDI/DreamWorks

xpcats@gmail.com

Alumni at NCKU and Graduated at CMU

last updated on 2007/09/08