CGVSL Lab, NCKU

 

                            

[Faculty]

[Postdoctoral researcher]

[Ph.D students]

[M.S students]

[Collaborators]

[Alumni]

 

Faculty                                

Tong-Yee Lee (Tony)

 

Group Head

Tony

The best way to reach me.

linhung

Chao-Hung Lin (Jendon)

Jendon

 

 

黎氏玉幸

 (Hanh Le)

(PhD 2019/09~2023/07)

(Postdoc 2023/08)

博士後

ngochanh.le1987@gmail.com

Chih-Kuo

Chih-Kuo Yeh

(Simpson)

simpson.ycg@gmail.com

or

simpson.ycg@qq.com

Yunfei Fu

(傅云飞)

Ph.D  from Bournemouth University, UK

fuyunfei1991@gmail.com

Ph. D. Students Last updated: 2023/11/02

 

 

 

姚勝翊

(2019/09)

 

 

 

 

 

 

ND8081018@gs.ncku.edu.tw

photo

 

 

吳東逸

(2022/02)

(直升博士班)

i.e. early entrance

 

 

 

 

101summerlight@gmail.com

 

 

 

 

 

黄慧光

(2022/09)

陸 生

 

 

 

 

604300468@qq.com

 

 

 

 

 

 

莊卓彥

(2023/09)

 

 

 

 

 

 

 

 tonylin861221@gmail.com

 

 

 

 

 

林昕煒

Hsin-Wei Lin

(2023/09)

陸 生

 

 

 

 

 

 

p78123029@gs.ncku.edu.tw

 

 M. S. Students Last updated: 2023/07/05

 

 

 

 

陳薇

(2023/02)

( i.e. early entrance)

 

 

 

 

 

vivian1357910@gmail.com

 

 

 

 

 

蔡依霖

(2023/09)

 

 

 

 

 

 

 

erin881223@gmail.com>

一張含有 牆, 人員, 戶外, 平鋪磚瓦 的圖片

自動產生的描述

 

 

 

 

 

吳佩恩

(2023/09)

 

 

 

 

 

 

 

p76124817@gs.ncku.edu.tw

 

 

 

 

 

 

 

 


傅于軒

(2023/09)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ramy1231863@gmail.com

一張含有 個人, 牆, 室內, 年輕 的圖片

自動產生的描述

 

 

 

 

 

林諭震

(2023/09)

 

 

 

 

 

 

matt2362989630@gmail.com

 

 

 

王語麟

WANG YULIN

(2023/09)

陸 生

 

 

 

 

 

 

ES<2734158824@qq.com>

 

  

 

 

 

 

趙元韻

(2023/07/transferred student)

 

 

 

 

 

 

p76111521@gs.ncku.edu.tw

一張含有 個人, 藍色 的圖片

自動產生的描述

 

 

 

歐禮寬 

(2022/09)

 

 

 

 

 

k777k777tw@gmail.com

 

一張含有 室外, 個人, 頭飾, 帽 的圖片

自動產生的描述

 

 

 

 

 

林千慧

(2022/09)

 

 

 

 

m0716210.cs07@nctu.edu.tw

 

 

一張含有 室外, 地面, 天空, 草 的圖片

自動產生的描述

 

 

 

 

張浩綸

(2022/02)

( i.e. early entrance)

 

 

 

 

 bchang0605@gmail.com

 

 

一張含有 個人, 男人, 黑色, 擺姿勢 的圖片

自動產生的描述

 

 

 

劉庭聿

(2022/09)

(人工智慧科技碩士學位學程)

 

 

 

 

timothy0912@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

唐飴苹

(2022/09)

 

 

 

 

 

 

 

p76111131@gs.ncku.edu.tw

 

       

 

 

 

 

陸品潔

 (2022/09)

 

 

 

 

 

 

s305hueyi@gmail.com

 

陳柏志

 

 

陳柏志

(2021/02)

i.e. early entrance

 

 

 

 

t857057@gmail.com

 

 

脫帽學士照

 

 

 

廖惠淳

(2021/09)

 

 

 

 

 

 

nicole951527@gmail.com

 

 

 

 

林威縢

(2021/09)

 

 

 

 

 

josegh870506@gmail.com

 

 

劉建志

 

 

 

劉建志

(2021/09)

 

 

 

 

 

 

 jacky12121104@gmail.com

 

              

 

 

 

曹駿杰

(2021/09)

(澳門, NCTU)

 

 

 

 

 

zero.go1237@gmail.com

 

 

 

郭勁辰

(2021/09)

 

 

 

 

 

 

 

p76104524@gs.ncku.edu.tw

 

 

 

 

黃偉宸

(2020/09)

i.e. transferred student

 

 

 

 

 ikikaeru60474@gmail.com

 

 

自拍

 

 

 

 

卞正冠

(2020/09)

 

 

 

a1055511@mail.nuk.edu.tw

or

p76094703@gs.ncku.edu.tw

 

 

 

 

黄慧光

(2020/09)

陸 生

 

 

 

 

604300468@qq.com

 

yiruChen

 

 

 

 

陳顗汝

(2020/09)

 

 

 

 

 

 

y2133256@gmail.com

 

 

 

 

田振宇

(2020/09)

 

 

 

 

k22912907@gmail.com

 

 

 

吳宣蓉

(2020/09)

 

 

 

 

 

disturb199730@gmail.com

 

 

 

劉溢茗
(Steven)

(2020/02)

 

 

 

 

m00191250@gmail.com

 

 

 

吳子楊

( Goh Yayapipi)

(2019/09)

 

 

 

 

 

 yayapipi@hotmail.com

 

 

 

 

藍皓

(2019/09)

 

 

 

 

410421306@gms.ndhu.edu.tw

相片- resize

 

 

 

 

賈智量

(2019/09)

 

(人工智慧科技碩士學位學程)

 

 

 

 

allan789520@gmail.com

 

 

 

林筠禎

(2019/09)

 

 

 

 

p76084318@mail.ncku.edu.tw

 

 

 

 

蔡昀臻

(2019/09)

 

 

 

 

 

rustrifull@gmail.com

照片

 

 

 

吳俊德(Jim Wu)

(2019/07)

 

 

 

 

 

oojimda3838@hotmail.com

 

 

 

吳戈飛

(2018/09)

 

 

 

qq695729652@gmail.com

 

 

 

黃懷民

(2018/09)

 

 

 

 

motorrockqoo@gmail.com

 

 

 

王聖傑

(2018/09)

 

 

 

 

p76074371@mail.ncku.edu.tw

22156825_2084293188263498_2068467013_n

 

 

 

陳雅暄

(2018/09)

 

 

 

 

arielmiyabi@gmail.com

 

 

 

李晨維

(2018/09)

 

 

 

 

 tommy12161995@gmail.com

 

 

 

林穎稘

(2018/07)

 

 

 

 

yzx7111295@gmail.com 

 

 

 

黎氏玉幸

 (Hanh Le)

(2018/02)

 

 

 

 

 

ngochanh.le1987@gmail.com

 

 

 

陳品翰

(2018/02)

 

 

 

 

 

a0935235100@gmail.com

IMG_20161030_131633.jpg

 

 

仇騁越

(2017/09)

 

 

 

 

qcy2069@gmail.com

18

Charles Morace

(查理斯)

charles.c.morace@gmail.com

chen

Chia-Hsiang Chen

(陳家驤)

traditionalttx@gmail.com

 

 

 

王韻涵

(2017/09)

 

 

 


wang84410@hotmail.com

10403712_1508838712668302_4525805815679689383_n

 

 

柯明君

(2017/09)

 

 

 

vivienne86529@gmail.com

11949488_979652245390750_5471219467734974244_n

 

 

 

王心平

(2017/09)

 

 

 

 

benwang0912@gmail.com

11759666_574498629354671_629088861_n1

 

 

蔡侑軒

(2017/09)

 

 

 

alltime326@gmail.com

Chiao_Yin_Shih

Chiao-Yin Shih

(施巧吟)

qaw10103@gmail.com

Shang_Wei_Chang

Shang-Wei Chang

(張尚瑋)

andy40716@gmail.com

Zhi_Ying_Hou

Zhi-Ying Hou

(侯志穎)

denny1994a@gmail.com

Yen_Feng_Chen

Yan-Fong Chen

(陳彥鋒)

abby50066@gmail.com

Feng_Wei_Wu

Feng-Wei Wu
(
吳逢瑋)

xiaowe@hotmail.com

22

I-Hsuan Lin
(
林意瑄)

 

sherrygottalent@hotmail.com

21

Jie-Cheng Jhang
(
張傑程)

 

tobygameac.tw@gmail.com

20

Tsan-Fu Huang
(
黃粲富)

 

b123e321n@gmail.com

19

Wu-Pang Yu
(
吳邦宇)

 

bigben59456@gmail.com

16

Yen-Ting Li

 

lick_0162@yahoo.com.tw

15

Chun-Yun Chiu

 

yl931905@gmail.com

14

Chein-Lin Liu

 

simplyonwater@gmail.com

13

Sheng-yuan Chen

 

chensyt@gmail.com

9

Shi-Yang Huang

 

fxm20782@hotmail.com

8

Hui-Nieg Chou

 

holly751@gmail.com

11

Jie-Yang Huang

 

opisk32@hotmail.com

10

Li-Fong Hsu

 

bee040811@gmail.com

5

Shih-Tse Hung

 

hungshoutse@gmail.com

4

Yu-Hsuan Kuo

hot2127@hotmail.com.tw

1

Chein-Han Lee

 

eee1@hotmail.com

2

Shiang-Yi Chen

(Flora)

mysummer990@hotmail.com

3

Che-Hao Li

cyclone0429@hotmail.com